Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Breathin’ Business diensten of producten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

U gaat met Breathin’ Business een overeenkomst aan wanneer:

  • U een offerte schriftelijk aan ons bevestigt.
  • U zich aanmeldt voor een traject, workshop of sessie via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
  • U een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod aanvaardt.
  • U een (digitaal) product aanschaft via de website.

Offerte

De offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na de datum ervan, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Annulering 

  • Annuleren van een coaching sessie kan telefonisch tot 48 uur voor de afspraak en dient door ons te worden bevestigd. Wanneer de cliënt(en) niet minimaal 48 uur van tevoren afzegt of niet op de afspraak verschijnt, worden de kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.
  • Annuleren van een live workshop kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang en dient door ons te worden bevestigd. Bij annulering binnen 2 weken wordt 50% van de kosten van de desbetreffende workshop in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Als Breathin’ Business door overmacht genoodzaakt is de workshop te verplaatsen, geldt wat betreft annulering de nieuwe datum.
  • Annulering van een live training kan kosteloos tot 14 dagen na ontvangstbevestiging van de inschrijving. Tot 30 dagen voor de training/opleiding worden 25% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 3 weken wordt 50% van de desbetreffende training in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Als Breathin’ Business door overmacht genoodzaakt is de training te verplaatsen, geldt wat betreft annulering de oorspronkelijke datum.
  • Producten die u via de website aanschaft, kunnen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen worden geannuleerd (herroepingsrecht) door middel van het versturen van een e-mail naar info@breathinbusiness.nl. Voor digitale producten die direct gedownload worden of trainingen/workshops die al geweest zijn, geldt hierop een uitzondering. Ongeacht of de training/workshop daadwerkelijk gevolgd is of achteraf bekeken wordt.

Betaling

Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum worden gedaan. Als betaling uitblijft dan kunnen wij een beroep doen op een incassobureau. U dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die wij redelijkerwijs moeten maken als betaling uitblijft.

Vervanging

Als wij door ziekte of overmacht geen training of sessie kunnen geven, staat het ons vrij om de training of sessie in overleg te verplaatsen naar een ander moment, tenzij contractueel expliciet anders overeengekomen is.

Verplaatsing workshop

In geval van onvoldoende deelnemers kunnen wij een workshop annuleren of verplaatsen naar een andere datum.

Aansprakelijkheid

Bent u ontevreden over een door ons geleverde dienst, dan doen wij ons uiterste best om daar samen met u uit te komen. Onze aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor die dienst. Onze aansprakelijkheid voor zaakschade gaat niet verder dan het bedrag dat onze verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Als de verzekering niet uitkeert, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

Intellectueel eigendom

Het materiaal en teksten die worden gebruikt op de website, tijdens de workshop, in (online) trainingen en e-books mogen niet worden verspreid of verveelvoudigd.

Online trainingen

Inloggegevens die toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

Privacy

Breathin’ Business is verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over websitebezoek is opgenomen in onze privacyverklaring . Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen deelnemers altijd contact opnemen door een email te sturen naar info@breathinbusiness.nl.

Als een deelnemer zich aanmeldt voor een training, webinar of sessie, vraagt Breathin’ Business om persoonsgegevens, maar nooit meer dan noodzakelijk voor het programma. Meestal is een naam, woonadres en e-mailadres voldoende. Een naam is nodig om onze producten persoonlijk aan te kunnen bieden, het e-mailadres om producten toe te sturen en een woonadres wordt enkel gebruikt voor de factuur en zo nodig om materialen toe te sturen. 

Iedere (oud-)deelnemer heeft altijd het recht ons te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Breathin’ Business hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een (oud-)deelnemer heeft het recht om een klacht over Breathin’ Business met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens